2-Methoxyethanol

2,5 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

105.04

Artikelnummer: SC2195-2500 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 + H312 + H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
H370 Veroorzaakt schade aan organen.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling.

Preventieve code (P-code)
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met droogpoeder of droog zand.
Aanvullende gevarenaanduidingen geen

 

>99% voor synthes (UN 1188)
Ethylene glycol monomethyl ether
(Panosolve)

Gewicht 3.781 kg
H-zinnen

H226, H302 + H312 + H332, H360FD, H370, H373

P-zinnen

P201, P210, P260, P280, P308 + P311, P370 + P378

Signaalwoord

Gevaar

Downloads