nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Natriumpersulfaat 1 Kg
Natriumpersulfaat 1 Kg

CAS 7775-27-1

Artikelnummer

O347-1000 

€ 24,75 *
Prijs per Kilo

 

Aantal: 
Bestellen
 

Algemeen

Natriumpersulfaat is een anorganische verbinding met als formule Na2S2O8. Het is het natriumzout van persulfaat (ook wel peroxidedisulfaat genoemd), een oxidator. Het is een witte vaste stof welke oplost in water. De stof is vrijwel niet hygroscopisch.
Het is een bleekmiddel, vooral in haarcosmetica en een wasmiddelcomponent. Het is een vervanging voor ammoniumpersulfaat om te etsen bv printplaten.

 

Technische productinformatie:

Formula: Na₂S₂O₈
MW: 238,11 g/mol
Smeltpunt: 100 °C
Dichtheid: 2,4 g/cm³ (20 °C)
CAS nummer: 7775-27-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III

Wet en regelgeving:

 


Gezondheid en VeiligheidGevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H272 H302 H315 H317 H319 H334 H335
Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P220 P261 P280 P305 + P351 + P338 P342 + P311
Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren. Inademing van stof vermijden.
Beschermende handschoenen dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.