Antimoontrichloride (Antimoonboter)

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 38.89

Wissen

Artikelnummer: O030 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Het is een doorschijnende, weeke kristallijne stof, die verkregen wordt uit antimoonsulfide met sterk zoutzuur. Toepassing: bruineeren van ijzeren geweerloopen, die daardoor met een dun roestweerend laagje antimoon worden bedekt.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P260 Voorkom inademen van stof of nevel.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen
dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads