Araldite HY 956

1 kg

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

30.00

Slechts 2 resterend op voorraad

Artikelnummer: SC2047 Categorie:

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Hardener voor epoxylijm

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

Preventie:
P260 Nevel of damp niet inademen.
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gewicht 0.001 kg

Downloads