Benzochinon

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 21.85

Artikelnummer: O2556 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

1,4-benzochinon of p-benzochinon (IUPAC-naam: 2,4-cyclohexadieen-1,4-dion) CAS nr. 106-51-4 is een organische verbinding met als brutoformule C6H402. De zuivere stof komt voor als geel-groene naaldvormige kristallen met een indringende geur, die slecht oplosbaar zijn in water.

Benzochinon wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van hydro- chinon, maar wordt ook gebruikt als polymerisatieremmer in de productie van plastics, en als intermediair in de productie van verschillende chemicaliën, zoals rubber-acceleratoren en oxidatiemiddelen. Daarnaast vindt het toepassing in de fotografie.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H228 Ontvlambare vaste stof.
H301 + H331 Giftig bij inslikken en bij inademing.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Stof of nevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 + P330 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. De mond spoelen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht N/B
Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H228, H301 + H331, H314, H317, H335, H410

P-zinnen

P210, P260, P280, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338

Datasheets en bijlages