Lederkleurstof rood

100 ml

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

10.50

Artikelnummer: LD5984-100 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

De getoonde kleurstaal is indicatief. Het uiteindelijke resultaat hangt sterk af van de ondergrond en de wijze van aanbrengen.

De aniline kleurstof oplossingen zijn mengbaar met water en oplosmiddelen. Toepasbaar in beitsen, resin-based lakken en als toplaag eventueel met effect.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

– Veiligheidsaanbevelingen

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag oog- of gelaatsbescherming.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Voorkom lozing in het milieu. Inademing van damp vermijden.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
In geval van brand: Blussen met bluspoeder, kooldioxide, waternevel (mist) of schuim.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren.
Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving

LD5984

Gewicht 0.105 kg