Methanol 99,98 %, Ultra LC-MS NVP

1 liter

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Beperkt tot 25 L voor particulieren. Lees meer onder het tabblad (Beperkt voor particulieren).

Kies eerst gewenste volume en aantallen, vul intentieverklaring in als deze getoond wordt!.

48.12

Artikelnummer: SC2340-1000-NVP Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Algemeen

Methanol of methylalcohol (in België ook bekend als brandalcohol) is het eenvoudigste alcohol en heeft als brutoformuleCH3OH.

Methanol wordt vaak tot de primaire alcoholen gerekend, maar hoort daar volgens de strikte definitie niet bij. Het kenmerk van primaire alcoholen is dat er twee waterstofatomen direct naast de OH-groep zitten en bij methanol zijn dat er drie.

Bij alcoholische gisting van mengsels waarin zich pentosen (vijfwaardige suikers) bevinden kan methanol als bijproduct ontstaan (normale vruchtensuikers zoals fructose en glucose zijn hexosen). De vijfwaardige suiker xylose ontstaat bij afbraak van cellulose. Wanneer deze pentosen meegisten en er gisten aanwezig zijn die deze suikers kunnen omzetten (lang niet alle giststammen doen dit) ontstaat er (ook) methanol. De meeste ongelukken met methanol gebeuren echter door het consumeren van spiritus, vaak omdat bij sommigen de mythe leeft dat men de methanol eruit kan filteren of door eenvoudige destillatie kan verwijderen. Filteren is niet mogelijk en voor zuivering door destillatie is een gefractioneerde destillatie met een aanzienlijk scheidend vermogen nodig, omdat de kookpunten van ethanol en methanol vrij dicht bij elkaar liggen.
Methanol is een van de meest gebruikte grondstoffen in de chemische industrie. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als energiebron, op zichzelf of bijgemengd in brandstoffen.

Enkele chemische toepassingen van methanol zijn:

  • De reactie van methanol met zuurstof levert formaldehyde
  • Met koolstofmonoxide vormt methanol azijnzuur
  • Met ammoniak vormt het mono-, di- en trimethylamine
  • Met HCl vormt het chloormethaan (methylchloride of Freon 40)
  • Met zuren vormt het esters zoals methylacetaat of methylbenzoaat
  • Door dehydratie van methanol verkrijgt men dimethylether
  • MTO (methanol-to-olefines) is een chemisch proces om lichte olefines, voornamelijk etheen en propeen, te produceren uit methanol. Dat zijn zelf belangrijke grondstoffen voor de chemische nijverheid. Het proces maakt gebruik van de dehydratie tot dimethylether. Het mengsel van methanol en dimethylether wordt dan op hoge temperatuur over een katalysator geleid die bestaat uit een kristallijne aluminiumsilicaat-zeoliet (synthetisch of natuurlijk zoals erioniet en chabaziet)[2]
  • MTG (methanol-to-gasoline) is een proces om hogere koolwaterstoffen uit methanol te bereiden, die als brandstof voor benzinemotoren kan gebruikt worden. Dit proces is gelijkaardig aan het MTO-proces, maar de lichte olefines worden verder omgezet in hogere koolwaterstoffen (alkanen, alkenen en naftenen)

 


 

Technische productinformatie:

Formula: CH?OH
MW: 32,04 g/mol
Kookpunt: 64,6 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: -98 °C
Dichtheid: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 11 °C (closed cup)
CAS nummer: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3,II


 

Wet en regelgeving:

Niet voor verkoop aan particulieren!


 

Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H225 H301 + H311 + H331 H370
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing Veroorzaakt schade aan organen.

Preventieve code (P-code)
P210 P260 P280 P301 + P310 P311
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.?

 

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H225, H301 + H311 + H331, H370

P-zinnen

P210, P260, P280, P301 + P310, P311

Signaalwoord

Gevaar

Inhoud

1

Inhoud eenheid

l

Datasheets en bijlages

Datasheets en bijlages

Let op! Dit product is tot 25 liter door particulieren te bestellen . Boven deze grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Bedrijven moeten de intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account aan, dan hoef je dit slechts eenmalig voor dit product te vullen. De reden voor deze beperking is de explosieven en drugs precursoren wetgeving. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product in hoeveelheden boven de 25 liter te bestellen. Onder Info (rechtsboven) Algemeen is hier meer informatie over te vinden.