n-Heptaan ≥ 99 %, HPLC

2,5 liter

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

137.21

Artikelnummer: SC2341-2500 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

n-heptaan, meestal kortweg heptaan genoemd, is een alkaan met als brutoformule C7H16. Het prefix hept- duidt aan dat het molecuul zeven koolstofatomen bevat, terwijl het achtervoegsel -aan weergeeft dat de koolstofketen enkel uit enkelvoudige bindingen bestaat.

n-heptaan is een ongewenste stof in benzine, vanwege de manier waarop de stof verbrandt. De motor krijgt door deze stof in de brandstof sterk de neiging tot kloppen.

De verbinding wordt gewonnen uit aardolie. Het is bij kamertemperatuur een kleurloze vloeistof met een karakteristieke geur.

n-heptaan is een goed apolair oplosmiddel dat veel minder schadelijk is dan xyleen en hexaan

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventie code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
Maatregelen
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

 

Gewicht 0.001 kg
Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H225, H304, H315, H336, H410

P-zinnen

P210, P240, P273, P301 + P330 + P331, P302 + P352

Downloads