NP-9 Nonionic

0,5 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

14.65

Artikelnummer: SC2056-500 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

NP-9 is een nonionic (nonylphenol ethoxylate) en is wat betreft werking en toepassing vergelijkbaar met Triton.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming
dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.

Gewicht 0.5 kg

Downloads