Paraloid B72 30% in ethanol

1 l

 Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

27.95

Artikelnummer: O6751-1000 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Paraloid B72 is een handig goedje dat in de conservatiewereld voor veel doeleinden wordt gebruikt. Paraloid is heel stabiel en verkleurt niet door veroudering. Verder is het ook nog eens omkeerbaar. Dit wil zeggen dat de handelingen die met dit product werden uitgevoerd, ongedaan kunnen gemaakt worden. Ideaal voor archeologische conservatie dus! Paraloid B72 wordt geleverd in kleine korrels en wordt dan opgelost in aceton of een mengeling van aceton en ethanol. Afhankelijk van de Paraloid-concentratie kan men het gebruiken als beschermingslaag bij het nummeren van vondsten, als consolidatiemiddel of als lijm.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H371 – Kan schade aan organen veroorzaken

– Veiligheidsaanbevelingen

P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P311 – Na (mogelijke) blootstelling : een ANTIGIFCENTRUM of een arts
P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P403+P235 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg