Propanol-1 (n-propanol)(Propylalkohol)

verschillende hoeveelheden

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 23.98

Wissen

Artikelnummer: O074 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

1-propanol is een primair alcohol dat voornamelijk gebruikt wordt als oplosmiddel in de organische chemie en als schoonmaakmiddel. Het is een ontvlambare en corrosieve kleurloze vloeistof.

Door aanwezigheid van de polaire hydroxylgroep is 1-propanol goed oplosbaar in water, omdat er waterstofbruggenkunnen gevormd worden. Het is een isomeer van 2-propanol.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 H318 H336

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P210 P261 P280 P305 + P351 + P338

  • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • Inademing van damp vermijden.
  • Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.​

Gewicht 0.001 kg
Formula

H₃CCH₂CH₂OH

MW

60,1 g/mol

Kookpunt

97 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-127 °C

Dichtheid

0,8053 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

15 °C

CAS nummer

71-23-8

UN

1274

ADR

3,II

H-zinnen

H225, H318, H336

P-zinnen

P210, P261, P280, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Downloads