nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

sec.-Butanol 0,5 L

.

Artikelnummer

P1690-500 

€ 23,52 *
Prijs per 500 mL

 

Aantal: 
Bestellen
 

Algemeen

2-butanol is een secundair alcohol met als brutoformule C4H10O. De zuivere stof komt voor als een ontvlambarekleurloze vloeistof met een karakteristieke geur, die goed oplosbaar is in water.
2-butanol wordt hoofdzakelijk gebruikt als oplosmiddel en als intermediair bij de synthese van butanon. De esters van 2-butanol hebben over het algemeen een aangename geur en worden gebruikt in de parfumindustrie.
 

Technische productinformatie:

Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Kookpunt: 94 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: -115 °C
Dichtheid: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 23 °C
CAS nummer: 78-92-2
UN: 1120
ADR: 3,III

Wet en regelgeving:

 


Gezondheid en VeiligheidGevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H226 H319 H335 H336
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P210 P280 P304  + P340 + P312 P305  + P351 + P338 P337 + P313 P403 + P235
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.