nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Zwavelzuur 96% 5 L NVP
Zwavelzuur 96% 5 L NVP

5 L zelfde prijs 5 x 1 L

Artikelnummer

O084-5000-NVP 

€ 45,00 *
Prijs per 5 Liter

 

Aantal: 
Bestellen
 

5 L zelfde prijs 5 x 1 L

Belangrijk: Niet voor verkoop aan particulieren!
Download Eindgebruikersverklaring onder Bijlagen, vul deze in en stuur op of scan en mail naar Labshop@labshop.nl. Vergeet uw bedrijfs gegevens niet!
Of vul onze online 
Eindgebruikersverklaring in.

Algemeen

Zwavelzuur is een industrieel belangrijk anorganisch zuur met als brutoformule H2SO4. Onder standaardomstandigheden komt het voor als een kleurloze, geurloze, viskeuze en sterk hygroscopische vloeistof met een glasachtige glans, die volledig mengbaar is met water. Zwavelzuur wordt vrijwel altijd in de vorm van een waterige oplossing verhandeld en gebruikt.
Een van de grootste afnemers van zwavelzuur is de kunstmeststoffenindustrie. Daarnaast wordt het toegepast als elektrolyt in loodaccu's, als (industrieel) schoonmaakmiddel, bij de synthese van sulfaatzouten, bij de raffinage van aardolie, als droogmiddel voor gassen en als reagens bij organische syntheses.

De zouten en esters van zwavelzuur worden sulfaten genoemd. Tal van sulfaatzouten komen voor in de natuur onder de vorm van mineralen. Enkele voorbeelden daarvan zijn calciumsulfaat (CaSO4) als gips en anhydriet, bariumsulfaat(BaSO4) als bariet, strontiumsulfaat (SrSO4) als celestien en ijzer(II)sulfaat (FeSO4) als melanteriet (dat ook ijzervitriool wordt genoemd).

De eigenschappen van zwavelzuur zijn sterk afhankelijk van de concentratie van de oplossing. In zuivere toestand is het sterk corrosief tegenover metalen, cellulair weefsel en gesteenten, een gedrag dat kan worden toegeschreven aan het sterk zure karakter van de stof, alsmede de dehydraterende en oxiderende aard van zwavelzuur. Om opspatten te voorkomen bij het maken van verdunningen, dient het zuur aan water te worden toegevoegd en niet omgekeerd.[6] Bij contact met de huid kunnen ernstige brandwonden ontstaan. Verder werkt zwavelzuur destructief op het hoornvlies en kan het blindheid veroorzaken.
Zwavelzuur is polair en dus in alle verhoudingen mengbaar met water. De concentratie van een waterige oplossing van zwavelzuur wordt standaard uitgedrukt als een massafractie. Hoewel met het dubbel contactproces een concentratie van 99% en hoger kan bereikt worden, bezit de sterkst geconcentreerde oplossing een massafractie van 98,3%. In termen van molaire concentratie komt dit overeen met ongeveer 18 mol zwavelzuur per liter.
 
Massafractie
H2SO4
Dichtheid
(kg/L)
Molaire concentratie
(mol/L)
Alternatieve benaming(en)
10% 1,07 ± 1 verdund zwavelzuur
29 - 32% 1,25 - 1,28 4,2 - 5 batterijzuur
accuzuur
62 – 70% 1,52 - 1,60 9,6 - 11,5 kamerzuur
78 – 80% 1,70 - 1,73 13,5 - 14 torenzuur
gloverzuur
98,3% 1,83 ± 18 geconcentreerd zwavelzuur
vitrioololie
 

Bron Wikipedia.
 

Technische productinformatie:

Formula: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kookpunt: ~ 335 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 1,84 g/cm³ (20 °C)
CAS nummer: 7664-93-9
UN: 1830
ADR: 8,II

Wet en regelgeving:

 


Gezondheid en VeiligheidGevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H290 H314
Kan bijtend zijn voor metalen. 
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 

Preventieve code (P-code)
P280 P303 + P361 + P353 P304 + P340 + P310 P305 + P351 + P338
Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. ​