N-methylpyrrolidon

Meerdere volumes

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 4.31

Artikelnummer: O2065 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

N-methylpyrrolidon of NMP is een organische verbinding met als brutoformule C5H9NO. De stof komt voor als een kleurloze, hygroscopische vloeistof met een kenmerkende geur, die geel wordt bij blootstelling aan hitte.

N-methylpyrrolidon wordt vaak gebruikt als oplosmiddel en als bouwsteen voor de productie van andere organische verbindingen. Kenmerkend voor de structuur is de vijfring met daarin een amidebinding, een lactam. De structuur is afgeleid van 2-pyrrolidon.

N-methylpyrrolidon is een kleurloze vloeistof die goed mengbaar is met andere oplosmiddelen. Belangrijkste eigenschappen van de stof als oplosmiddel zijn het hoge kookpunt en de stabiliteit. Het is een polair oplosmiddel, vergelijkbaar met dimethylformamide (DMF), dimethylaceetamide en dimethylsulfoxide (DMSO), en mengt in alle verhoudingen met water. Voor een aantal industriële processen wordt het gebruikt als oplosmiddel: veel polymeren lossen goed op in N-methylpyrrolidon.

N-methylpyrrolidon ontleedt bij verhitting of bij verbranding met vorming van giftige dampen, onder andere stikstofoxiden en koolstofmonoxide. Het tast aluminium, lichte metalen, rubber en kunststoffen aan.

De stof is irriterend voor de ogen en de huid. Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, kan longoedeem ontstaan.

Herhaald of langdurig huidcontact kan een huidontsteking veroorzaken

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H360D Kan het ongeboren kind schaden.

Preventieve code (P-code)
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.105 kg
H-zinnen

H315, H319, H335, H360D

P-zinnen

P201, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages