Zilvernitraat

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 26.00

Artikelnummer: P1682 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Zilvernitraat (AgNO3) is het zilverzout van salpeterzuur. De stof komt voor als een kleurloze tot witte kristallijne vaste stof, die zeer goed oplosbaar is in water. Afdrukken maken met zout is een van de oudste fotografische processen uit de geschiedenis. Een Engelsman genaamd William Henry Fox Talbot heeft het proces in 1830 ontdekt, waarna het vervolgens dé methode was om negatieven mee af te drukken. Talbot wist dat foto-afdrukken met zilver-nitraat gemaakt konden worden.

Technische gegevens:

Zilvernitraat, 99,5%

CAS 7761-88-8
MDL MFCD00003414
EINECS 231-853-9

Moleculaire formule AgNO3

Molecuulgewicht 169,87

Opslagtemperatuur kamertemperatuur
Specificaties Uiterlijk vast, wit tot bijna wit
Zuiverheid ≥99,5%

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Stof of nevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H272, H290, H314, H410

P-zinnen

P210, P260, P273, P280, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages