Mierenzuur 85%

verschillende hoeveelheden

Beperkte particuliere verkoop!
Zakelijke afnemers worden gecontroleerd.
Meer info!

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.25

U dient een actief account en een eindgebruikersverklaring ingevuld te hebben om meer dan 11 L van dit product te mogen bestellen.

Artikelnummer: O163-NVP Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Mierenzuur of methaanzuur is een carbonzuur met als brutoformule CH2O2, ook geschreven als HCOOH. Het is zeer corrosief. Het is het eenvoudigste carbonzuur en vroeger was de wetenschappelijke naam dan ook hydrogeencarbonzuur. De zouten en esters van mierenzuur heten formiaten.

Zuiver mierenzuur is een belangrijke stof in de chemische synthese van veel organische stoffen. Met alcoholen vormt mierenzuur esters (formiaten) die als oplosmiddel of geurstof worden gebruikt. Zuiver mierenzuur dient in schoonmaakmiddelen als antisepticum en ontkalkend middel. Het wordt ook in de leer- en textielindustrie als looi- of beitsmiddel gebruikt.

Toepassing tegen varroamijt

Een hoge concentratie mierenzuur is dodelijk voor zowel verschillende bijenziekten, als andere plaaggeesten van onze honingbij zoals bijvoorbeeld de wasmot en de tracheeënmijt.

Mierenzuur kan binnen de imkerij op twee manieren worden gebruikt:

  • in de bijenvolken: als middel ter bestrijding van de varroamijt
  • bij de opslag van ramen: als middel ter ontsmetting

Bij beide toepassingen maak je gebruik van een hoge concentratie mierenzuur waarbij de volgende veiligheidsmaatregelen in acht dienen te worden genomen:

  • draag een veiligheidsbril
  • gebruik zuurbestendige handschoenen
  • draag lange mouwen
  • zorg voor voldoende ventilatie (liefst in de open lucht)
  • zet de fles met mierenzuur niet in de zon
  • werk niet alleen
  • bij huidcontact direct met veel water afspoelen (heb dus water in de buurt)

Mierenzuur is sterk corrosief. Het gebruik van mierenzuur is daarom meestal duidelijk zichtbaar bij de metalen onderdelen van een bijenwoning.

Gevaaraanduidingscode (H-code)

H302 – Schadelijk bij inslikken. H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en
oogletsel. H331 – Giftig bij inademing. EUH071 – Corrosief voor de
ademhalingswegen.

Preventieve code (P-code)

P260 – Stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel niet inademen. P280 –
Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog- of
gelaatsbescherming dragen.
P301 + P330 + P331 – NA INSLIKKEN : De mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305 + P351 +
P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen. P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H302, H314, H331

P-zinnen

P260, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 +  P338, P310

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages

Datasheets en bijlages

Let op! Dit product is beperkt door particulieren te bestellen . Boven een bepaalde grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product te bestellen. Bedrijven moeten daarom de Eindgebruikersverklaring  invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Ook moet je een account aanmaken. Het voordeel is dat de Eindgebruikersverklaring een jaar lang geldig blijft voor dit product en dus slechts eenmalig voor dit product  ingevuld moet worden.