Monochloorazijnzuur opl. 83%

0,03 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

9.95

Artikelnummer: SC2048-30 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Chloorazijnzuur, ook wel monochloorazijnzuur, is een chemische verbinding met de molecuulformule ClCH2COOH. Chloorazijnzuur is een witte vaste stof die een sterk irriterende en stekende geur heeft. De stof lost makkelijk op in water, ethanol en andere organische oplosmiddelen. Chloorazijnzuur is een sterker zuur dan azijnzuur door de elektronzuigende werking van het chlooratoom.

Chloorazijnzuur kan gemaakt worden door azijnzuur te laten reageren met chloorgas in aanwezigheid van katalytische hoeveelheden azijnzuuranhydride of acetylchloride. Chloorazijnzuur vindt vele toepassingen in de synthese van andere stoffen, zo kan het gehydrolyseerd worden met loog tot glycolzuur of omgezet worden tot malonzuur.

In oplossing wordt het o.a. toegepast als middel tegen wratten.

Gevaaraanduidngscode (H-code)

H301 + H311 Giftig bij opname door de mond of bij contact met de huid
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen

Preventieve code (P-code)
P273 Voorkom vrijkomen in het milieu
P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
P305 + P351 + P338 INDIEN IN DE OGEN:
Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk
doen. Blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.03 kg
H-zinnen

H301 + H311, H314, H400

P-zinnen

P273, P280, P305 + P351 + P338, P310

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages