Cosmoloid 2% in D40

Fles van 1 Liter

 

 

13.40

Artikelnummer: O6281-1000 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Toepassing oplossing van Cosmolid 2% in Shellsol D40:

IJzer kan worden beschermd door coatings van was of vernis.

Cosmolid in D40, wordt ook gebruikt als technische corrosieover bescherming en voldoet aan alle vereisten.

Gebruik: Het metaal moet volledig ontvet zijn.

Dit product is aan te bevelen bij archeologische vondsten en kan door onderdompelen of besproeien worden opgebracht.

Bij de keuze van het product moet u mee laten spelen dat bijenwas een natuurproduct is en bijvoorbeeld brons de kleur van het patineren iets kan veranderen. Bij Cosmoloid is dit niet het geval omdat dit een zuurvrije was is.


Gebruik

Cosmoloide 2% in D40 is een topische zalf of crème die wordt gebruikt als huidbeschermer en verzachtend middel. Het kan echter ook worden opgelost in een oplosmiddel zoals Shellsol D40 en worden gebruikt voor andere toepassingen, zoals het beschermen van metalen tegen corrosie.

Een voorbeeld van een toepassing van Cosmoloide 2% in Shellsol D40 is het beschermen van ijzeren oppervlakken tegen corrosie. Door de oplossing van Cosmoloide 2% in Shellsol D40 aan te brengen op het oppervlak van het ijzer, kan het ijzer worden beschermd tegen oxidatie en corrosie. Dit kan vooral belangrijk zijn in toepassingen waar het ijzer wordt blootgesteld aan vocht, zout of andere corrosieve stoffen.

Andere voorbeelden van toepassingen van coatings van was of vernis voor het beschermen van metalen zijn onder meer het beschermen van stalen leidingen in de olie- en gasindustrie tegen corrosie, het beschermen van metalen onderdelen in de luchtvaart tegen corrosie en het beschermen van metalen hekken en leuningen buiten tegen corrosie door weer en wind.

Het is belangrijk om de juiste coating te kiezen voor de specifieke toepassing en om de instructies van de fabrikant te volgen voor het aanbrengen van de coating.


Eigenschappen

De oplossing van Cosmoloide 2% in Shellsol D40 is een heldere, kleurloze, vluchtige vloeistof die wordt gebruikt voor het beschermen van metalen tegen corrosie. De oplossing bevat 2% hydrofiele polymeer (polyethyleenglycol) opgelost in een oplosmiddel genaamd Shellsol D40. Het product heeft goede penetrerende en hechtende eigenschappen en vormt een beschermende laag op het metalen oppervlak om oxidatie en corrosie te voorkomen.


Gebruiksaanwijzing

Hieronder vindt u enkele algemene gebruikersinstructies voor de oplossing van Cosmoloide 2% in Shellsol D40. Houd er rekening mee dat specifieke instructies kunnen verschillen afhankelijk van de toepassing en de fabrikant, dus het is belangrijk om de instructies van de fabrikant te volgen.

 1. Reinig het metalen oppervlak grondig om vuil, olie, roest en andere verontreinigingen te verwijderen die de hechting van de oplossing kunnen verminderen.
 2. Breng de oplossing van Cosmoloide 2% in Shellsol D40 aan op het metalen oppervlak met een kwast, roller of spuitpistool. Zorg ervoor dat het oppervlak gelijkmatig en volledig bedekt is, zonder druipen of overtollige oplossing.
 3. Laat de oplossing drogen en uitharden volgens de instructies van de fabrikant. Dit kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de dikte van de oplossing en andere factoren.
 4. Controleer regelmatig het metalen oppervlak op beschadigingen, scheuren, krassen of andere tekenen van slijtage of beschadiging van de oplossing. Indien nodig, breng een nieuwe laag oplossing aan om de bescherming te vernieuwen en te versterken.
 5. Houd de oplossing van Cosmoloide 2% in Shellsol D40 op een koele, droge en goed geventileerde plaats, uit de buurt van warmte, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 6. Gebruik de oplossing alleen voor het beoogde doel en volgens de instructies van de fabrikant. Raadpleeg een deskundige op het gebied van corrosiebescherming als u twijfelt over de geschiktheid van de oplossing voor uw toepassing.
 7. Draag tijdens het werken met de oplossing geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding, om contact met de huid en ogen te voorkomen.

Berg de oplossing veilig op en vermijd morsen, lekken en andere onbedoelde verspreiding van de oplossing in het milieu. Volg de lokale voorschriften voor de verwijdering van de oplossing en de verpakking na gebruik.


Duurzaamheid

De duurzaamheid en opslag van de oplossing van Cosmoloide 2% in Shellsol D40 zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de oplossing zijn effectiviteit behoudt en veilig blijft voor gebruik. Hieronder vindt u enkele algemene richtlijnen voor duurzaamheid en opslag:

 • Duurzaamheid: De duurzaamheid van de oplossing kan variëren afhankelijk van de toepassing en de omgevingsomstandigheden. Over het algemeen kan de oplossing enkele maanden tot een jaar worden bewaard als deze op de juiste manier wordt opgeslagen en beschermd tegen hitte, licht en lucht.
 • Opslagtemperatuur: Bewaar de oplossing op een koele, droge en goed geventileerde plaats, uit de buurt van hitte, open vuur en andere ontstekingsbronnen. De ideale opslagtemperatuur ligt tussen 5 en 25 graden Celsius.
 • Verpakking: Bewaar de oplossing in een goed gesloten en gelabelde container die geschikt is voor het opslaan van organische oplosmiddelen. Vermijd blootstelling aan lucht en vocht om de kwaliteit van de oplossing te behouden.
 • Controle: Controleer de oplossing regelmatig op tekenen van verontreiniging, verkleuring of andere veranderingen die wijzen op bederf of achteruitgang van de kwaliteit. Als de oplossing er verdacht uitziet, ruikt of anderszins niet normaal lijkt, gebruik deze dan niet.
 • Veiligheid: Houd de oplossing buiten het bereik van kinderen en huisdieren en vermijd morsen, lekken en andere onbedoelde verspreiding van de oplossing in het milieu. Volg de lokale voorschriften voor de verwijdering van de oplossing en de verpakking na gebruik.

Het is belangrijk om de specifieke instructies (zie datasheet) van de fabrikant te volgen voor de duurzaamheid en opslag van de oplossing van Cosmoloide 2% in Shellsol D40, omdat deze kunnen verschillen afhankelijk van de formulering en toepassing van de oplossing.


Gevaren & Codes

– Gevarenaanduiding

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 ​​Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

– Veiligheidsaanduiding

P210 Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken. Nee

roken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/ kleding/ oog-/ gelaatsbescherming dragen.

P301+P310 Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

P303+P361+P353 Bij contact met huid (of haar): onmiddellijk alle verontreinigde kleding uittrekken. Spoel de huid af met water/douche.

P304+P340 Bij inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding comfortabel om te ademen.

P331 Geen braken opwekken.

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Blijf kalm.

 

 

Extra informatie

Gewicht 1 kg

Datasheets en bijlages