Propanol-2 (isopropanol)

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 6.98

Artikelnummer: O7082 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

IPA is de afkorting van de oude naam isopropylalcohol, dat nu propanol-2 of 2-propanol wordt genoemd. Isopropanol oftewel isopropylalcohol is een secundaire alcohol die voor reiniging en ontsmetting wordt gebruikt. Door het snelle verdampen en het goede oplossen van vettigheid heeft het een breed scala aan toepassingen:

  • Als ontsmettingsmiddel in de gezondheidszorg.
  • Een veelgebruikt huishoudelijk oplosmiddel, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van brillenglazen.
  • Reiniging van drukvlakken in de grafische industrie.

Gevaaraanduidingscode (H-code)

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 – Veroorzaakt ernstige
oogirritatie. H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 – Beschermende handschoenen/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen. P312 – Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/
raadplegen. P337 + P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P403 + P235 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H225, H319, H336

P-zinnen

P210, P280, P305 + P351 + P338, P312, P337 + P313, P403 + P235

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages