Iso-Octaan

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 26.41

Artikelnummer: O7045 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Octaan is een koolwaterstof uit de groep der alkanen, met als brutoformule C8H18. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof, die onoplosbaar is in water. Octaan is een bestanddeel van benzine. Het wordt gewonnen uit aardolie. Met name 2,2,4-trimethylpentaan, ook wel iso-octaan genoemd, is belangrijk omdat het octaangetal van deze stof 100 is. Het octaangetal is een maat voor de klopvastheid van mengbrandstoffen als benzine.

Octaan is door afwezigheid van enige functionele groep een zeer weinig reactieve verbinding. Het wordt meestal als oplosmiddel gebruikt.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H225, H304, H315, H336, H410

P-zinnen

P210, P240, P273, P301 + P330 + P331, P302 + P352

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages