Kaliumhydroxide

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.80

Artikelnummer: O039 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Kaliumhydroxide is een anorganische verbinding van kalium, met als brutoformule KOH. De stof komt voor als een witte hygroscopische vaste stof, die zeer corrosief is voor de huid en de ogen.

In zuivere vorm wordt kaliumhydroxide gebruikt als reinigingsmiddel, ontsmettingsmiddel, verfafbijtmiddel en gootsteenontstopper. In de meeste gevallen echter wordt voor deze toepassingen het goedkopere natriumhydroxide gebruikt.

Kaliumhydroxide wordt gebruikt voor de verzeping van vetten waarbij zachte zeep ontstaat. Het E-nummer is E525. In cosmetica wordt het toegepast als ontharingsmiddel, verwekingsmiddel en om de pH te verhogen. Ook de voedingsindustrie gebruikt de stof om de pH in sommige producten te verhogen.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H290 H302 H314

 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Schadelijk bij inslikken.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P280 P301 + P312 + P330 P303 + P361 + P353 P304 + P340 + P310 P305 + P351 + P338

 • Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN

 • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • De mond spoelen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)

 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • Huid met water afspoelen/afdouchen.

NA INADEMING

 • De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

 • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. ​

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
P-zinnen

P280, P301 + P312 + P330, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338

H-zinnen

H290, H302, H314

Formula

KOH

MW

56,11 g/mol

Kookpunt

1320 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

360 °C

CAS nummer

1310-58-3

UN

1813

ADR

8,II

Dichtheid

2,04 g/cm³ (20 °C)

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages