Isoparaffine J

1 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

16.95

Artikelnummer: O316-1000 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Isopar J Fluid wordt geproduceerd uit aardoliegrondstoffen die met waterstof worden behandeld in de aanwezigheid van een katalysator om een geurarm, laag aromatisch koolwaterstofsolvent te produceren. De belangrijkste componenten zijn voornamelijk isoalkanen.

CAS-nr.: 64742-48-9

Chemische naam: Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar

Productgebruik

Isopar J Fluid is een oplosmiddel dat wordt gebruikt in industriële, professionele en consumententoepassingen zoals oplosmiddelen voor productieprocessen, metaalbewerking, chemische formuleringen voor de landbouw, verwerking van polymeren, reinigingsmiddelen en coatings. Het wordt niet rechtstreeks aan het publiek verkocht voor algemeen gebruik door de consument; dit product kan echter wel een ingrediënt zijn in consumenten- en commerciële toepassingen zoals coatings, reinigingsmiddelen en als functionele vloeistoffen in andere consumentenproducten.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233: In goed gesloten verpakking bewaren.
P240: Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241: Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-] apparatuur gebruiken.
P242: Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243: Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P280: Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P331: GEEN braken opwekken.
P332 + P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P370 + P378: In geval van brand: Blussen met waternevel, schuim, droog chemisch product of kooldioxide (CO2).
P403 + P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405: Achter slot bewaren.
P501:Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
P-zinnen

P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280, P301 + P310, P303 + P361 + P353, P331, P332 + P313, P370 + P378, P403 + P235, P405, P501

H-zinnen

H226, H304

Signaalwoord

Gevaar

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages