IJzer(III)chloride – oplossing 40%

verschillende hoeveelheden

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.60

Wissen

Artikelnummer: O070 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Om zelf printen te etsen is ijzer-3-chloride van oudsher het middel dat het beste werkt zonder problemen. Wij leveren een kant-en-klare oplossing van 1 liter met 40% ijzerchloride.

Let wel: het geeft enorme vlekken, dus wees voorzichtig en draag handschoenen.

IJzer(III)chloride is nodig voor het etsen van fotogravureplaten en rotogravurecilinders in de drukkerij.

De stof wordt gebruikt in de diergeneeskunde om wildgroei van klauwen te behandelen.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H290 – Kan bijtend zijn voor metalen. H302 – Schadelijk bij inslikken. H315 –
Veroorzaakt huidirritatie. H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P280 – Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/
raadplegen. P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep
wassen. P305+P351+P338+P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.
P501 – Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen.

Gewicht 0.001 kg

Downloads