Hexaan

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 14.10

Artikelnummer: O079 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

n-Hexaan is een organische verbinding met als brutoformule C6H14. Het is bij kamertemperatuur een kleurloze ontvlambare vloeistof die onder meer wordt gebruikt als oplosmiddel. Het wordt gewonnen uit aardolie. Hexaan is bij kamertemperatuur een kleurloze ontvlambare vloeistof die onder meer veel wordt gebruikt als oplosmiddel omdat het weinig reactief is en makkelijk afdampt.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

​H225 H304 H315 H336 H361f H373 H411

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)

P201 P210 P273 P301 + P310 P308 + P313 P331

 • Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Voorkom lozing in het milieu.

NA INSLIKKEN

 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA (mogelijke) blootstelling

 • een arts raadplegen.
 • GEEN braken opwekken.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
Formula

H₃C(CH₂)₄CH₃

MW

86,18 g/mol

Kookpunt

68 to 70 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-95 °C

Dichtheid

0,66 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

110-54-3

UN

1208

ADR

3,II

Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H225, H304, H315, H336, H361F, H373, H411

P-zinnen

P201, P210, P273, P301 + P310, P308 + P313, P331

Datasheets en bijlages