Methylisobutylketon

1 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

23.56

Op voorraad

Artikelnummer: O7078-1000 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Methylisobutylketon is een keton dat veel wordt gebruikt als oplosmiddel. Het mengt slecht met water, heeft een hoog kookpunt en een polariteit die vergelijkbaar is met andere oplosmiddelen, zoals ethylacetaat. Methylisobutylketon is echter stabieler dan ethylacetaat onder basische en zure omstandigheden.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.

Additionele gevareninformatie (EU)
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H225, H319, H332, H335

P-zinnen

P210, P233, P261, P280, P303 + P361 + P353, P370 + P378

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages