nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Ammonia 25% 20 L
Ammonia 25% 20 L

.

Artikelnummer

O050-20000 

€ 38,95 *
Prijs per 20 Liter

 

Aantal: 
Bestellen
 

Algemeen

Ammoniak is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof met de molecuulformule NH3. De structuur van de verbinding is niet vlak, maar vormt een tetraëder met de stikstof in het midden. Het molecuul is uitgesproken polair. In het lichaam wordt door afbraak van eiwitten de overmaat aan stikstof uit het lichaam via de nieren afgevoerd in de vorm van een in water oplosbaar ammoniumzout. In de lever wordt als tussenproduct het toxische ammoniak gevormd.

Ammoniak is bij kamertemperatuur een kleurloos giftig en brandbaar gas met een karakteristieke, sterk prikkelende geur. Het gas is in zeer grote hoeveelheden (tot wel 33 massa%) in water oplosbaar.
Verdunde ammoniakoplossingen worden ammonia genoemd. Deze oplossingen worden wel als schoonmaakmiddel gebruikt, bijvoorbeeld om verf af te nemen voordat er opnieuw geschilderd wordt. Vet lost namelijk goed op in de ammoniakoplossing. Daarbij is goede ventilatie essentieel. Omdat de oplosbaarheid afneemt naarmate de temperatuur toeneemt, is het niet verstandig ammonia te verhitten omdat dan het merendeel van het ammoniak uit de oplossing vrij zal komen.

Ook wordt ammoniak gebruikt als koelmiddel in (grotere) koelinstallaties. Bovendien is ammoniakgas een belangrijk halffabricaat voor de productie van kunstmest.
 
 

Technische productinformatie:

Formule: NH3
Dichtheid: 0,73 kg/m³
Molaire massa: 17,031 g/mol
Kookpunt: -33,34 °C
Smeltpunt: -77,73 °C

Wet en regelgeving:

 


Gezondheid en VeiligheidGevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H221 H280 H314 H331 H410
Ontvlambaar gas.
Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Giftig bij inademing.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P210 P261 P273 P280 P305 + P351 + P338 P310
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Inademing van gas vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. ​