Ammonia 25%

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing of Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 6.75

Artikelnummer: O050 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Ammoniak is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof met de molecuulformule NH3. De structuur van de verbinding is niet vlak, maar vormt een tetraëder met de stikstof in het midden. Het molecuul is uitgesproken polair. In het lichaam wordt door afbraak van eiwitten de overmaat aan stikstof uit het lichaam via de nieren afgevoerd in de vorm van een in water oplosbaar ammoniumzout. In de lever wordt als tussenproduct het toxische ammoniak gevormd.

Ammoniak is bij kamertemperatuur een kleurloos giftig en brandbaar gas met een karakteristieke, sterk prikkelende geur. Het gas is in zeer grote hoeveelheden (tot wel 33 massa%) in water oplosbaar.

Verdunde ammoniakoplossingen worden ammonia genoemd. Deze oplossingen worden wel als schoonmaakmiddel gebruikt, bijvoorbeeld om verf af te nemen voordat er opnieuw geschilderd wordt. Vet lost namelijk goed op in de ammoniakoplossing. Daarbij is goede ventilatie essentieel. Omdat de oplosbaarheid afneemt naarmate de temperatuur toeneemt, is het niet verstandig ammonia te verhitten omdat dan het merendeel van het ammoniak uit de oplossing vrij zal komen.

Ook wordt ammoniak gebruikt als koelmiddel in (grotere) koelinstallaties. Bovendien is ammoniakgas een belangrijk halffabricaat voor de productie van kunstmest.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingen :

H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 – Kan irritatie van de
luchtwegen veroorzaken. H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen

– Preventie :

P260 – Rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 – Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.

– Reactie :

P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 –
NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN :
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P310 – Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B
Formula

NH3

Dichtheid

0,73 kg/m³

Mol. Massa

17,031 g/mol

Kookpunt

-33,34 °C

Smeltpunt

-77,73 °C

H-zinnen

H314, H335, H412

P-zinnen

P260, P280, P304+P340, P305+P351+P338, P310

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages