Araldite 2020

Verpakking A + B 500 Gram Kit (385gr + 115gr)

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

95.88

Artikelnummer: O9792 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Araldite 2020 is een glasheldere epoxylijm ideaal voor het verlijmen van glas of keramische materialen.


Gebruik

Geschikt voor het verlijmen van:
Ferro-metalen en aluminium
Glas, kwarts en edelstenen
Keramische materialen


Eigenschappen

  • Goede resistentie tegen chemicaliën, warmte en water
  • Kleur : glashelder transparant
  • Soortelijk gewicht: 1,1 g/cm³
  • Schuifsterkte: 17 N/mm²
  • Afpelsterkte: < 1 N/mm
  • Viscositeit: 150 mPa.s
  • Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +80°C
  • Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 16 uur voor 1 N/mm² op aluminium bij 23°C

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

De sterkte en duurzaamheid van een verlijmde verbinding zijn afhankelijk van de juiste behandeling van de te verlijmen oppervlakken. Gewrichtsoppervlakken moeten in ieder geval worden gereinigd met een goed ontvettingsmiddel zoals aceton, isopropanol (voor kunststoffen) of andere gepatenteerde ontvettingsmiddelen om alle sporen van olie, vet en vuil te verwijderen. Alcohol van lage kwaliteit, benzine (benzine) of verfverdunners mogen nooit worden gebruikt. De sterkste en meest duurzame verbindingen worden verkregen door mechanisch schuren of chemisch etsen (beitsen). De ontvette oppervlakken. Het schuren dient gevolgd te worden door een tweede ontvettingsbehandeling.

Het aanbrengen van de lijm

Hars en verharder moeten gemengd worden totdat ze een homogene mix vormen.
Het mengsel hars/verharder kan handmatig of met een robot op de voorbehandelde en droge voegvlakken worden aangebracht. Jager’s de technische ondersteuningsgroep kan de gebruiker helpen bij het selecteren van een geschikte applicatiemethode en kan ook een aantal gerenommeerde bedrijven aanbevelen die apparatuur voor het afgeven van lijm produceren en onderhouden. Een laag lijm met een dikte van 0,05 tot 0,10 mm geeft normaal gesproken de grootste afschuifsterkte aan de verbinding. Jager benadrukt dat een goed ontwerp van de lijmverbinding ook cruciaal is voor een duurzame hechting. De gezamenlijke componenten zouden moeten zijn gemonteerd en vastgezet zodra de lijm is aangebracht.Voor meer gedetailleerde uitleg over oppervlaktevoorbereiding en voorbehandeling, ontwerp van lijmverbindingen en de dual doseersysteem voor injectiespuiten, bezoek www.araldite2000plus.com.

Apparatuuronderhoud

Alle gereedschappen moeten worden gereinigd met warm water en zeep voordat lijmresten de tijd hebben gehad om uit te harden. Het verwijderen van uitgeharde resten is een moeilijke en tijdrovende operatie. Als oplosmiddelen zoals aceton worden gebruikt voor het reinigen, moeten medewerkers de juiste voorzorgsmaatregelen nemen en bovendien vermijd huid- en oogcontact.


Duurzaamheid

Araldite 2020 is een tweecomponenten epoxylijm die bestaat uit hars en verharder. De houdbaarheid van Araldite 2020 kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de opslagomstandigheden en de leeftijd van de producten op het moment van aankoop.

Over het algemeen heeft Araldite 2020 een houdbaarheid van ongeveer 24 maanden, op voorwaarde dat het product wordt bewaard bij een temperatuur tussen de 5°C en 25°C, in de originele verpakking en uit de buurt van direct zonlicht en vocht. Na deze periode kan de prestatie van de lijm afnemen en kan het uithardingsproces langzamer worden.

Het is belangrijk om de verpakking zorgvuldig te controleren voordat u de lijm gebruikt. Als er tekenen zijn van verkleuring, uitdroging, verharding of andere veranderingen in het uiterlijk van de lijm, kan dit duiden op een verminderde houdbaarheid en kan het zijn dat de lijm niet meer bruikbaar is. In dat geval moet u de lijm niet meer gebruiken en een nieuw product kopen om de beste prestaties te garanderen.


Gevaren & Codes

– Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van nevel of damp vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 1 kg

Datasheets en bijlages