Araldite 2020

Levertijd Onbekend!

0,5 Kg

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

95.88

Artikelnummer: O9792 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Zeer goede hechting voor glas, steen, keramiek en metalen uitgezonderd zink en verzinkte producten, met een korte uithardingtijd, een twee-componenten lijm.

An epoxy adhesive with low viscosity purposely designed for bonding glass.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

Hardener: 2020 B 30% weight ratio

Appearance: transparent liquid

Working time: 45 min. at 25°C

PACK SIZE: A + B 500 g kit (385+115)

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van nevel of damp vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H302, H314, H317, H412

P-zinnen

P261, P273, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338 + P310

Signaalwoord

Gevaar

Type lijm

Universeellijm

Datasheets en bijlages