Araldite Rapid

24 ml

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

8.50

Artikelnummer: O9790 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Is een kleinverpakking van de Araldite 2012; dubbelspuit; een universele twee-componenten lijm met een korte uithardingstijd; matige bestendigheid met water; matige slagvastheid; goede bestendigheid tegen chemicaliën en temperatuur; zeer grote hechtsterkte voor metalen; goed voor rubber, glas, steen en keramische materialen.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van nevel of damp vermijden.
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gewicht 0.001 kg

Downloads