Beva 371 blik

Verschillende Hoeveelheden

 

Gevaar (Zie ons Veiligheidsblad)

Vanaf 42.07

  • Bestel direct mee *

    Beva 371 verdunner 45% + 9.50

Artikelnummer: O87030-hoofd Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Een gel van kunstharsen in koolwaterstoffen met 30% aromaten (o.a tolueen).

De Beva 371 is op te lossen in mengsels met 30% aromaten. Het is te verdikken met hexaan of aceton. Het is het oudste product uit de productenlijn van Gustav Berger, de zogenaamde Beva producten. Het product wordt meestal Beva 371 genoemd en wordt als lijm gebruikt.


Gebruik

Als je het hebt over ‘Beva Glue’, dan is dat een merk lijm dat veel wordt gebruikt bij het conserveren en restaureren van kunst en culturele artefacten. Beva-lijm is een thermoplastische lijm die bij verhitting zacht en plakkerig wordt, waardoor hij op verschillende oppervlakken kan worden aangebracht. Het wordt vaak gebruikt bij het conserveren van papier om scheuren te herstellen, maar ook in de bekleding van schilderijen om extra ondersteuning te bieden.

De lijm kan verdund worden met Beva 371 verdunner, bestelnummer O7056.


Eigenschappen

Beva-lijm is een populaire keuze onder restauratoren omdat het omkeerbaar is, wat betekent dat het kan worden verwijderd zonder het originele kunstwerk te beschadigen.

Fysische en Chemische Eigenschappen:

  • Uiterlijk: Opaalachtige gel
  • Vaste stofgehalte: 40%
  • Smeltpunt: 68°C
  • Vlampunt : <21°C

Gevaren & Codes

– Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 ​​Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

P201 Voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

P210 Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P280 Beschermende handschoenen/ kleding/ oog-/ gelaatsbescherming dragen.

P304 + P340 Bij inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P308 + P313 Bij (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

 


Bijzonderheden

Het proces van verlijmen is omkeerbaar.

Extra informatie

Gewicht 1 kg

Datasheets en bijlages