Beva 371 verdunner 45%

Per Fles van 1L

 

9.50

Artikelnummer: O7056 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Terpentine-45 (bevat 45% aromaten).
Gustav Berger’s Original Formula 371®, gebruikt in combinatie met de speciale verdunner 371, vormt een omkeerbare lijm met een goede elasticiteit en chemische stabiliteit.


Gebruik

Voor het verdunnen van Beva 371 lijm:

De belangrijkste toepassing is het warm bekleden van schilderijen met behulp van een verhitte vacuüm tafel (of het bekleden van ijzer en vacuüm). Het wordt ook gebruikt voor het fixeren van kleine schilfers, voor facings en voor elke vorm van tijdelijke of definitieve dimensionering.

Hier zijn enkele algemene richtlijnen voor het gebruik van Beva 371 als verdunner:

  1. Lees de instructies op het etiket van de fabrikant en volg de aanbevelingen voor de juiste verdunningsverhouding.
  2. Zorg ervoor dat je in een goed geventileerde ruimte werkt en draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een ademhalingsmasker.
  3. Voeg de Beva 371 geleidelijk toe aan de lak, coating, hars of polymeer die je wilt verdunnen, terwijl je constant roert totdat je de gewenste viscositeit bereikt.
  4. Test het verdunde product op een klein oppervlak om te controleren of het de gewenste eigenschappen heeft voordat je het op een groter oppervlak aanbrengt.
  5. Bewaar de verdunner op een koele, droge plaats, weg van warmtebronnen en open vuur.

Eigenschappen

  • Samenstelling: mengsel van alifatische en aromatische oplosmiddelen
  • Uiterlijk: transparante vloeistof
  • Vlampunt: <21°C
  • Dichtheid: 0,75 kg/l bij 20°C

Gevaren & Codes

Het is belangrijk om op te merken dat het werken met oplosmiddelen zoals Beva 371 en aromatische koolwaterstoffen risico’s met zich meebrengt, zoals toxiciteit en brandbaarheid. Zorg er daarom voor dat je altijd de juiste veiligheidsmaatregelen neemt bij het werken met deze stoffen en volg de aanbevolen procedures en richtlijnen van de fabrikant.

– Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 ​​Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

P201 Voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

P210 Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P280 Beschermende handschoenen/ kleding/ oog-/ gelaatsbescherming dragen.

P304 + P340 Bij inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P308 + P313 Bij (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

 


Bijzonderheden

Het proces van verlijmen is omkeerbaar.

Extra informatie

Gewicht 1 kg