Butylacetaat

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 15.77

Artikelnummer: O7033 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

n-butylacetaat, (IUPAC-naam: n-butylethanoaat) is een organische verbinding, meer precies een ester. In zuivere vorm is de stof een kleurloze, ontvlambare vloeistof met een banaan-achtige geur. Behalve n-butylacetaat bestaan er drie isomere acetaatesters: isobutylacetaat, tert-butylacetaat, en sec-butylacetaat.

Toepassingen

  • n-butylacetaat is een veelgebruikt oplosmiddel in bijvoorbeeld lakken.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226 – Ontvlambare vloeistof en damp. H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066 – Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten
huid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel niet inademen. P280 – Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353+P310 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/
afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen. P312 – Bij
onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
P403+P233 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten
verpakking bewaren.
P501 – Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/
nationale/internationale regelgeving.

Extra informatie

Gewicht N/B
Signaalwoord

Waarschuwing

H-zinnen

H226, H336

P-zinnen

P210, P260, P280, P303 + P361 + P353 + P310, P312, P403 + P233, P501

Datasheets en bijlages