Butylglycol

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 11.95

Artikelnummer: O855 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Butylglycol [CAS 111-76-2] dat ook de namen heeft van: butyl CELLOSOLVE, 2-Butoxyethanol, 1-Butoxy-2-hydroxyethaan, Ethyleenglycolbutylether, EGBE, ethyleenglycol(mono)butylether (EGBE) of glycolmonobutylether, Dowanol, Bane-Clene, Eastman EB solvent, BH-33 industrial cleaner, Solvaset, 2-BE, Ektasolve en Jeffersol EB.

Toepassing

  • Hij wordt als verfafbijtmiddel en ontvetter gebruikt
  • Hij kan als vervanger voor ethylglycol worden gebruikt

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 – Schadelijk bij inslikken. H312 – Schadelijk bij contact met de huid. H315 –
Veroorzaakt huidirritatie. H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 –
Schadelijk bij inademing.

Preventieve code (P-code)

P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 –
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep wassen.
P304+P340 – NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P337+P313 – Bij aanhoudende
oogirritatie: Een arts raadplegen.
P501 – Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/
nationale/internationale regelgeving

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
Signaalwoord

Waarschuwing

H-zinnen

H302, H312, H315, H319, H332

P-zinnen

P261, P280, P302 + P352, P304 + P340, P337 + P313, P501

Datasheets en bijlages