Calcium hydroxide, 500 g. >95%, Ph.Eur., USP, BP

Per 500 gr.

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

25.95

Artikelnummer: SC2395-500 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Onder “kalk” worden verschillende stoffen verstaan. Kalk zoals dat voor komt in de natuur is calciumcarbonaat of soms calciummagnesiumcarbonaat. Dit komt voor als mergel, als krijt en als schelpen of eierschalen. De kalk uit botten is calciumfosfaat. De Dolomieten bestaan uit calciummagnesiumcarbonaat. Gemalen kalk heeft verschillende namen: Wener krijt, Spaans krijt, Parijs krijt, mineraalwit, Blanc de Meudon, Champagner krijt, whiting. Spaans krijt en Venetiaans krijt is meestal gemalen speksteen dus talkpoeder. Mergel is calciumcarbonaat dat met zand is verontreinigd en marmer is calciumcarbonaat met een bepaalde kristalstructuur. Onyx is doorschijnend marmer. Als deze kalk wordt gebrand dan gaat ze over in calciumoxide of calciummagnesiumoxide en er komt koolzuur vrij; dit heet wel ongebluste kalk. Met water wordt dit omgezet in calciumhydroxide; dit is de gebluste kalk. Bevat ongebluste kalk veel magnesia (magnesiumoxide) dan is ze moeilijker te blussen.

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen

Voorzorgsmaatregelen – preventie
P260 Stof niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen – reactie
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.1 kg
P-zinnen

P260, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P310

Signaalwoord

Gevaar

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages