Calciumoxide >96% Extra Puur (Ongebluste kalk)

1 kg

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

35.72

Artikelnummer: O2237-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Calciumoxide is een basevormend oxide met als brutoformule CaO. Een andere naam voor calciumoxide is ongebluste kalk ofgebrande kalk. Calciumoxide is een wit poeder.

Calciumoxide wordt gebruikt in de metaalindustrie om verontreinigingen in het erts te verwijderen. Het wordt gebruikt alsdroogmiddel en als tussenproduct bij de productie van calciumhydroxide (gebluste kalk).

Het wordt ook ingezet bij de afvalwaterreiniging om de zuurgraad te verminderen en om fosfaten en andere verontreinigingen te verwijderen. In de papierindustrie moet het lignine oplossen en wordt het gebruikt in het bleekproces. In de agrarische sector wordt het soms gebruikt om zure bodem te verbeteren, meestal wordt magnesiumcarbonaat of schuimaarde gebruikt. Het wordt ook ingezet om citroenzuur, glucose en kleurstoffen te zuiveren en om koolstofdioxide te absorberen.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming
dragen.
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen
dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking
bewaren.

Extra informatie

Gewicht 1.104 kg

Datasheets en bijlages