Cellosolve

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 6.20

Artikelnummer: O7090 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Dat ook de namen heeft van: ethylglycolether, 2-ethoxyethanol & oxytol.

[110-80-5]

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H331 Giftig bij inademing.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

Preventieve code (P-code)
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P304 + P340 + P311 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met droogpoeder of droog zand.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H226, H302, H331, H360

P-zinnen

P210, P280, P304 + P340 + P311, P308 + P313, P370 + P378

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages