Chloroform – NVP

verschillende hoeveelheden

Precursor voor drugs of explosieven.
Geen particuliere verkoop!

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 19.95

U dient een actief account en een eindgebruikersverklaring ingevuld te hebben om dit product te mogen bestellen.

Artikelnummer: O087-NVP Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

 

Chloroform, ook bekend als trichloormethaan (systematische IUPAC-naam) en methyltrichloride, is een kleurloze vloeistof met een kookpunt van 63°C.

Chloroform is ook geschikt om plexiglas mee te lijmen.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 H315 H319 H331 H336 H351 H361d H372

  • Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig bij inademing.
  • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Preventieve code (P-code)

P261 P281 P305 + P351 + P338 P311

  • Inademing van damp vermijden.
  • De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

  • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. ​

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H302, H315, H319, H331, H336, H351, H361D, H372

P-zinnen

P261, P281, P305 + P351 + P338, P311

Signaalwoord

Gevaar

Formula

CHCl₃

Kookpunt

119,38 g/mol

Smeltpunt

-63 °C

Dichtheid

1,4832 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

67-66-3

UN

1888

ADR

6.1,III

Datasheets en bijlages