Chloroform – NVP

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 17.98

Artikelnummer: O087-NVP Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

 

Chloroform, ook bekend als trichloormethaan (systematische IUPAC-naam) en methyltrichloride, is een kleurloze vloeistof met een kookpunt van 63°C.

Chloroform is ook geschikt om plexiglas mee te lijmen.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 H315 H319 H331 H336 H351 H361d H372

  • Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig bij inademing.
  • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Preventieve code (P-code)

P261 P281 P305 + P351 + P338 P311

  • Inademing van damp vermijden.
  • De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

  • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. ​

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H302, H315, H319, H331, H336, H351, H361D, H372

P-zinnen

P261, P281, P305 + P351 + P338, P311

Signaalwoord

Gevaar

Formula

CHCl₃

Kookpunt

119,38 g/mol

Smeltpunt

-63 °C

Dichtheid

1,4832 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

67-66-3

UN

1888

ADR

6.1,III

Datasheets en bijlages

Datasheets en bijlages

Let op! Dit product is tot 25 liter door particulieren te bestellen . Boven deze grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Bedrijven moeten de intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account aan, dan hoef je dit slechts eenmalig voor dit product te vullen.

De reden voor deze beperking is de explosieven en drugs precursoren wetgeving. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product in hoeveelheden boven de 25 liter te bestellen. Onder Info (rechtsboven) Algemeen is hier meer informatie over te vinden.