Citroenzuur oplossing 20%

1 l

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

9.85

Artikelnummer: O1163-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

20% Citroenzuur oplossing.

• Gevarenaanduidingen :

H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

• Voorzorgsmaatregelen

– Preventie :

P264 – Na het werken met dit product de huid grondig wassen. P280 –
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.

– Reactie :

P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen. P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Gewicht 1.05 kg

Downloads