Citrusschilolie (D-Limoneen)

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 4.55

Artikelnummer: O7010 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Limoneen (d-) is een geurstof en oplosmiddel dat vooral als citrusnoot wordt gebruikt. De (d-) geeft aan dat het de rechtsdraaiende variant betreft. Limoneen (d-) wordt op zichzelf weinig in parfums gebruikt, toch staat het op veel parfums als grondstof genoemd (als “limonene”). Dit komt omdat het bestanddeel is van veel citrusolie, sinaasappelolie kan voor meer dan 90% uit limoneen bestaan. Niettemin kan het een enkele keer nuttig worden gebruikt en is het een geschikt oplosmiddel voor veel andere stoffen. Nadeel is dat het een allergene stof is, dat is ook de reden dat deze op veel parfums wordt genoemd. De geur is vrij zwak, het kan dan ook onverdund worden gebruikt. Limoneen is een typisch topnoot.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

P102 – Buiten bereik van kinderen houden.
P273 – Voorkom lozing in het milieu.
P280 – Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog- of gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 – NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.
P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep wassen.
P331 – GEEN braken opwekken.
P333+P313 – Bij huidirritatie of uitslag : Een arts raadplegen.
P501 – Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Extra informatie

Gewicht N/B
Soort Olie of Azijn

Olie

Datasheets en bijlages