Dimethylformamide / DMF

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.43

Artikelnummer: O6478 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Dimethylformamide of DMF (IUPAC-naam: N,N-dimethylformamide) is een kleurloze vloeistof, mengbaar met water en een groot aantal organische oplosmiddelen. Zuivere DMF is geurloos terwijl gedegradeerde DMF vaak een vislucht heeft vanwege onzuiverheden van dimethylamine. Het is een veelgebruikt oplosmiddel in chemische reacties.

De naam is afgeleid van het feit dat het een formamide (het amide van mierenzuur) is met twee methylgroepen, beide op het stikstofatoom. Dimethylformamide is een polair aprotisch oplosmiddel met een hoog kookpunt. Dimethylformamide wordt voornamelijk gebruikt als een oplosmiddel dat weinig verdampt. DMF wordt gebruikt in de productie van acrylvezels en plastics. Dimethylformamide dringt binnen in de meeste plastics en laat deze opzwellen. Het wordt daarom regelmatig gebruikt in verfstripper.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 – Schadelijk bij contact met de huid.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H360D – Kan het ongeboren kind schaden.

Preventie code (P-code)
P261 – Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 – NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT

MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P308 + P313 – Na (mogelijke) blootstelling : een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B
Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H226, H312, H319, H332, H360D

P-zinnen

P261, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Datasheets en bijlages