Ethylformiaat

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 12.65

Wissen

Artikelnummer: O6520 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Ethylformiaat wordt gebruikt in:

  • aroma’s voor kunstmatige rum en arak
  • cosmetische producten.
  • het wordt (zoals bij gassing) ook gebruikt als biocide, meer bepaald als fungicide voor de conservering van gedroogde voedingswaren, onder meer gedroogd fruit, noten, specerijen, en tabak.
  • het is een industrieel oplosmiddel voor onder meer celluloseacetaat en nitrocellulose.
  • het is verder een intermediair product bij de synthese van andere organische verbindingen, onder meer geneesmiddelen.

 

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226 – Ontvlambare vloeistof en damp. H312 – Schadelijk bij contact met de huid.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 – Schadelijk bij inademing. H360D –
Kan het ongeboren kind schaden.

Voorzorgsmaatregelen (P-code)
– Preventie :

P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 –
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.

– Reactie :

P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep wassen.
P304+P340 – NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 – BIJ CONTACT
MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P308+P313 – Na (
mogelijke) blootstelling : een arts raadplegen.

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads