Ethylformiaat

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 37.90

Artikelnummer: O6520 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Ethylformiaat wordt gebruikt in:

  • aroma’s voor kunstmatige rum en arak
  • cosmetische producten.
  • het wordt (zoals bij gassing) ook gebruikt als biocide, meer bepaald als fungicide voor de conservering van gedroogde voedingswaren, onder meer gedroogd fruit, noten, specerijen, en tabak.
  • het is een industrieel oplosmiddel voor onder meer celluloseacetaat en nitrocellulose.
  • het is verder een intermediair product bij de synthese van andere organische verbindingen, onder meer geneesmiddelen.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 – Schadelijk bij contact met de huid.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H360D – Kan het ongeboren kind schaden.

Voorzorgsmaatregelen (P-code)
– Preventie :

P261 – Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P280 – Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

– Reactie :

P302 + P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 – NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P308 + P313 – Na (mogelijke) blootstelling : een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H226, H312, H319, H332, H360D

P-zinnen

P261, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages