Iso-Butanol

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 45.00

Artikelnummer: P1689 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Het is een kleurloze vloeistof met een zoete lucht.  De stof kan met alle gangbare oplosmiddelen gemengd worden. Met water echter beperkt. Het vormt azotrope mengsels d.w.z. dat de damp dezelfde samenstelling heeft als de vloeistof. Dus dat de componenten gelijktijdig en in dezelfde hoeveelheid verdampen. Dat is niet gebruikelijk bij mengsels, want daar berust het principe van destillatie op. De andere, chemische, naam is 2-methyl-1-propanol.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305 + P351 + P338 + P310

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H226, H315, H318, H335, H336

P-zinnen

P210, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338 + P310

Signaalwoord

Gevaar

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages