Kaliumpermanganaat – NVP

verschillende gewichten

Niet voor particulieren. Lees meer onder het tabblad (Niet voor particulieren).

Kies als bedrijf eerst gewenste hoeveelheid en aantallen, vul aansluitend de intentieverklaring in!

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 12.75

Wissen

Intentieverklaring

  • Max: 35 tekens

  • Max: 30 tekens

  • Wat gaat u doen met het product?Max: 300 tekens

Artikelnummer: O216-NVP Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Kaliumpermanganaat is een anorganische verbinding van kalium en mangaan, met alsbrutoformule KMnO4. De stof komt voor als donkerpaarse kristallen, die goed oplosbaar zijn inwater en daarbij een intens paarse oplossing produceren. Kaliumpermanganaat is een sterkeoxidator en ontleedt gemakkelijk onder afgifte van zuurstof (O2) tot kaliumhydroxide (KOH) enmangaan(IV)oxide (MnO2).

Het wordt o.a. door kunstenaars en bronsgieters gebruikt om beelden te patineren in een diepbruine kleur.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P220 Verwijderd houden van kleding en andere brandbare
materialen.
P260 Stof of nevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 +
P310
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig
schuim.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gewicht 0.001 kg

Downloads

Niet voor particulieren

Let op! Dit product is niet door particulieren te bestellen.

Vanwege wet- en regelgeving meer specifiek de explosieven precursoren wetgeving mogen wij dit product dus niet aan particulieren verkopen. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product te bestellen. Bedrijven moeten daarom de gevraagde gegevens onder de Intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account bij ons aan. Het voordeel is dat de intentieverklaring dan slechts eenmalig voor dit product  ingevuld moet worden.