Koper(I)chloride

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 32.40

Wissen

Artikelnummer: O094 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Koper(I)chloride is een koperzout van waterstofchloride, met als brutoformule CuCl. De stof komt in zuivere toestand voor als een witte kristallijne vaste stof, die slecht oplosbaar is in water. Door oxidatie van koper(I) tot koper(II) onder invloed van luchtzuurstof worden de witte kristallen na verloop van tijd geelgroen.

Koper(I)chloride komt in de natuur voor als het mineraal nantokiet.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 Schadelijk bij inslikken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. De mond spoelen.
P305 + P351 + P338 +
P310
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads