Koper(I)chloride

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 32.40

Artikelnummer: O094 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Koper(I)chloride is een koperzout van waterstofchloride, met als brutoformule CuCl. De stof komt in zuivere toestand voor als een witte kristallijne vaste stof, die slecht oplosbaar is in water. Door oxidatie van koper(I) tot koper(II) onder invloed van luchtzuurstof worden de witte kristallen na verloop van tijd geelgroen.

Koper(I)chloride komt in de natuur voor als het mineraal nantokiet.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 Schadelijk bij inslikken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. De mond spoelen.
P305 + P351 + P338 +
P310
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H302, H318, H410

P-zinnen

P273, P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338 + P310

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages