Koper(II)chloride

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 18.44

Artikelnummer: O027 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Koper(II)chloride is koperzout van waterstofchloride, met als brutoformule CuCl2. Het komt in de natuur voor als het mineraal eriochalciet. Het is een geel-bruine vaste stof die langzaam water absorbeert uit de lucht en daarbij een blauw-groen dihydraat vormt. Het is een ionaire verbinding en is derhalve zeer goed oplosbaar in water. In methanol bedraagt de oplosbaarheid bij 15°C 680 g/L en in ethanol 530 g/L (eveneens bij 15°C). Koper(II)chloride is een Lewiszuur. Bij een temperatuur van 1000°C ontleedt de verbinding in koper(I)chloride (CuCl) en chloorgas (Cl2).

Koper(II)chloride wordt aangewend als katalysator bij een aantal organische reacties, zoals bij de synthese van het kleurstof anilinezwart en bij de oxychlorering. Daarnaast wordt het gebruikt in de pyrotechniek om vuurwerk te kleuren.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H290 H302 + H312 H315 H318 H400 H411

 • Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • giftig voor in het waterlevende organismen, met langdurige gevolgen
 • kan bijtend zijn voor metalen.

Preventieve code (P-code)

P234 P273 P280 P301+ P330 P302 + P352 P305 + P351 + P338

 • Voorkom lozing in het milieu.
 • uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
 • na inslikken: de mond spoelen.
 • bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
 • bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water, gedurende een aantal minuten.
 • Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.​

Extra informatie

Gewicht N/B
P-zinnen

P234, P273, P280, P301+ P330, P302 + P352, P305 + P351 + P338

H-zinnen

H290, H302 + H312, H315, H318, H400, H411

Signaalwoord

Gevaar

MW

134,45 g/mol

Kookpunt

1365,85 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

628 °C

Dichtheid

3,054 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

7447-39-4

UN

2802

ADR

8,III

Datasheets en bijlages