Koper(II)nitraat

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 17.50

Artikelnummer: O501 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Koper(II)nitraat is het koperzout van salpeterzuur, met als brutoformule Cu(NO3)2. De stof komt voor als een blauw kristallijn poeder, waarvan de hydraten goed oplosbaar zijn in water en ethanol. De stof is, ook als hydraat, zeer hygroscopisch: de kristallen lossen uiteindelijk op in het water dat aan de lucht wordt onttrokken.

Koper(II)nitraat wordt, zoals de meeste nitraten, gebruikt als oxidator. In de organische synthese wordt het in combinatie met azijnzuuranhydride gebruikt als een effectief reagens voor de nitrering van aromatische verbindingen.

Daarnaast kent het ook toepassingen als corrosie-inhibitor, flotatiemiddel en kleurstof.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

 

 

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H271 H290 H302 H314 H410

  • Kan brand of ontploffingen veroorzaken ; sterk oxiderend
  • Schadelijk bij inslikken.
  • kan bijtend zijn voor metalen.
  • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)

P220 P280 P305 + P351 + P338 P370 + P378 P371 + P380 + P375

  • verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. niet roken.
  • stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet in ademen.
  • Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
  • in geval van brand: blussen met droog zand of alchoholbestendig schuim.
  • in geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. ​

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H271, H290, H302, H314, H410

P-zinnen

P220, P280, P305 + P351 + P338, P370 + P378, P371 + P380 + P375

Signaalwoord

Gevaar

Formula

Cu(NO3)2 · 3 H2O

MW

241,60 g/mol

Dichtheid

2,32 g/cm³ (20 °C)

Smeltpunt

114 °C

UN

1477

ADR

5.1 II /

CAS nummer

10031-43-3

Datasheets en bijlages