Maimeri – Beenzwart

20 ml


Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

18.33

Artikelnummer: D717 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

20 mL

Retoucheerverf

Restauro verniskleuren
Een uniek palet voor het redden van kunst. Betrouwbaarheid is vereist voor de reproduceerbaarheid en schittering van elke toon, van de kleuren van middeleeuwse en renaissanceschilderijen tot die van de hedendaagse kunst. Ze zijn gemaakt om ongewijzigd te doorstaan, maar zijn tegelijkertijd altijd geschikt om te worden verwijderd. Deze lijn van kleuren vereist grondstoffen van buitengewone kwaliteit en zuiverheid. Maimeri is de enige overgebleven internationale producent van restauratieverven op basis van mastiekhars. Bij het voorbereiden van deze kleuren gebruikt het bedrijf nog steeds de originele formulering, die al meer dan vijftig jaar lang op schilderijen in musea over de hele wereld is getest.

33 kleuren 20 ml

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 ​​Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen
P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar in overeenstemming met lokale en nationale normen. . .
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.
P405 Achter slot bewaren.

Extra informatie

Gewicht 0.03 kg