Mangaansulfaat

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.45

Wissen

Artikelnummer: O1004 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Mangaan(II)sulfaat (MnSO4) is het zout van zwavelzuur en mangaan (oxidatietoestand +2). De stof komt voor als een lichtroze kristallijn poeder, dat goed oplosbaar is in water. Zoals vele metaalsulfaten, vormt ook mangaan(II)sulfaat een groot aantal hydraten. In de agro-industrie dient het als kunstmeststof.

Gevaaraanduidingscode (H-code)

H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel. H373 – Kan schade aan organen
veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H411 – Giftig voor in het
water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)

P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P273 – Voorkom lozing
in het milieu. P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338+P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.
P501 – Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads