Mangaansulfaat

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.45

Artikelnummer: O1004 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Mangaan(II)sulfaat (MnSO4) is het zout van zwavelzuur en mangaan (oxidatietoestand +2). De stof komt voor als een lichtroze kristallijn poeder, dat goed oplosbaar is in water. Zoals vele metaalsulfaten, vormt ook mangaan(II)sulfaat een groot aantal hydraten. In de agro-industrie dient het als kunstmeststof.

Gevaaraanduidingscode (H-code)

H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H373 – Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)

P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P
273 – Voorkom lozing in het milieu.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 + P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.
P501 – Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H318, H373, H411

P-zinnen

P260, P273, P280, P305 + P351 + P338 + P310, P501

Signaalwoord

Gevaar

Bemesting geschikt voor

Gazon

Enkelvoudige bemesting

Nee

% Ammoniumnitraat

0

% Ammoniumnitraat eenheid

%

% Calciumammoniumnitraat

0

E Calciumammoniumnitraat

%

% Kaliumnitraat

0

Kaliumnitraat eenheid

%

% Magnesium

0

Magnesium eenheid

%

% Natriumnitraat

0

Natriumnitraat eenheid

%

Datasheets en bijlages