Methoxypropanol (Dowanol PM Methoxypropanol Methylproxitol)

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 11.49

Wissen

Artikelnummer: O7092 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Dat ook de namen heeft van: MP, propyleen-glycol-monoethylether, Dowanol-33 en methylproxitol.

Het wordt als oplos- en schoonmaakmiddel gebruikt.

[107-98-2]

Gevaaraanduidingscode

(H-code)H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.

H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)

P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 – Rook/gas/nevel/damp/spuitnevel
niet inademen.
P312 – Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
P403+P233 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten
verpakking bewaren.
P501 – Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen.

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads