n-Heptaan

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.95

Artikelnummer: SC2388-hoofd Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

n-heptaan, meestal kortweg heptaan genoemd, is een alkaan met als brutoformule C7H16. Het prefix hept- duidt aan dat het molecuul zeven koolstofatomen bevat, terwijl het achtervoegsel -aan weergeeft dat de koolstofketen enkel uit enkelvoudige bindingen bestaat.

n-heptaan is een ongewenste stof in benzine, vanwege de manier waarop de stof verbrandt. De motor krijgt door deze stof in de brandstof sterk de neiging tot kloppen.

De verbinding wordt gewonnen uit aardolie. Het is bij kamertemperatuur een kleurloze vloeistof met een karakteristieke geur.

n-heptaan is een goed apolair oplosmiddel dat veel minder schadelijk is dan xyleen en hexaan

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij
inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 – Veroorzaakt huidirritatie. H336 –
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 – Giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventie code (P-code)

P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P273 – Voorkom lozing in het milieu. P280
– Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 – NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. P331 – GEEN braken opwekken.
P501 – Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen.

 

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H225, H304, H315, H336, H411

P-zinnen

P210, P273, P280, P301+P310, P331, P501

Datasheets en bijlages